注册忘记密码

东风热线 东风论坛

查看: 25191|回复: 29

[诗歌] 《警世通言》古诗词及句

[复制链接]
发表于 2020-8-9 09:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
《警世通言》古诗词及句2 K; h* _) P/ U( n
  P, r7 J/ V! ]( D* X! x  g
: j. k! l" Z( k9 s
此琴抚到尽美尽善之处,啸虎闻而不吼,哀猿听而不啼。乃雅乐之好处也。
8 U3 }4 ]& h# ^( a3 x7 I% D% n5 h$ l% u1 U6 p1 T& v& E7 L; x
- s& v! Y4 z' [5 [) }" s" n
忆昔去年春,江边曾会君。今日重来访,不见知音人。# p2 k% s; P. }% X
但见一杯土,惨然伤我心!# S& M4 E. V: ~! U$ V( r5 ~
伤心伤心复伤心,不忍泪珠纷。4 X( E8 h  a8 W* K; ~! l; g2 ]
来欢去何苦,江畔起愁云。
7 O! Q) `) M* l6 Q' M子期子期兮,你我千金义,历尽天涯无足语,此曲终兮不复弹,三尺瑶琴为君死!5 s: V6 \" V0 x1 r9 |
$ N3 i8 i1 ~0 Z! N. k
- N) F' F. ^$ A) x, G: o& k
摔碎瑶琴凤尾寒,子期不在对谁弹!7 a" _7 v6 N! }/ N; T
春风满面皆朋友,欲觅知音难上难。
( ^; w) H' p" i& j9 j8 g. x+ h7 m; `; C2 O

# {# `( O1 ~$ O6 {& U5 g# ]富贵五更春梦,功名一片浮云。眼前骨肉亦非真,恩爱翻成仇恨。
: @5 ], S5 c0 Z. X. [( J莫把金枷套颈,休将玉锁缠身。清心寡欲脱凡尘,快乐风光本分。
( i3 }9 c4 O/ x, m) f" b" w; @
$ ?4 U  j! e* L
! ~5 z5 R# D1 f2 c7 g. F' o
儿孙自有儿孙福,莫与儿孙作马牛。
% n9 ^9 Q" s0 W/ J5 y" L: C, ]: }$ K2 y9 S1 M

1 G* |  r9 G1 T手把青秧插野田,低头便见水中天。7 X. g- ^# a9 _  R" w0 t
六根清净方为稻,退步原来是向前。
# K; W! B2 g9 x1 b4 w4 i5 C
" n% v' Y  o8 i9 z0 W
1 o7 \* s8 o" F$ f6 r9 ?' m; Z
老少俱无辨,贤愚同所归。% }% W4 A% P$ W( t( C
2 ~. a. A6 R. `

! }5 F  \& p$ |8 U* J: ]不是冤家不聚头,冤家相聚几时休?
% i- I: }' x. K& }0 u% F! d* t3 ~早知死后无情义,索把生前恩爱勾。
1 \/ L) z0 B; Y6 E
1 P) b* p' [* x2 C
9 A* E9 A) t% ^& Z9 n3 @0 r
生前个个说恩深,死后人人欲扇坟。
% ]  W& N; A1 \6 Y9 ~+ c3 h3 F, x画龙画虎难画骨,知人知面不知心。9 h, Z% u( r, ?8 q! k
; i' d8 C2 m0 ^, A% ~1 h

  f+ K; \2 L; ~  s3 `: Q5 G俊俏孤孀别样娇,王孙有意更相挑。
- b6 r8 `( m5 T# q一鞍一马谁人语?今夜思将快婿招。
1 r1 W6 u+ _, R0 q- |! e1 w" Z1 Q6 J- S! n

6 y* ?/ c% L7 j$ w( e# G6 d& O# c海鳖曾欺井内蛙,大鹏张翅绕天涯。9 R  E4 A7 E! `% _0 b  z
强中更有强中手,莫向人前满自夸。
( x: L5 @- S/ n1 S( N! S+ G8 O/ R' ]4 t7 X. }, b

4 E1 T8 Y7 D! `& X) j. W势不可使尽,福不可享尽,便宜不可占尽,聪明不可用尽。2 B  [! N' s& B% y7 ]
: u; L: w- h  J" ~' I. {
# D+ M4 w/ ]0 x4 Y" ~
是非只为多开口,烦恼皆因巧弄唇。' Y# O( \8 h# W
, e' C! K3 M$ b
3 E4 s9 ?7 K7 z5 G2 K9 j- E
广知世事休开口,纵会人前只点头。; z: W9 |  g# r4 w
假若连头俱不点,一生无恼亦无愁。
- W( e  E, t; [& h: I9 s' L% N+ u+ S$ D1 O5 V) r; D; ]0 @
9 L: |1 d* o- C, m, X) A# J# t$ u+ a
项托曾为孔子师,荆公反把子瞻嗤。3 C$ m+ F1 |* k# H2 L; h
为人第一谦虚好,学问茫茫无尽期。3 r! A, v) x% S) ~

- v& d  }* }" C) a9 M( \! W6 }; ?
发表于 2020-8-9 13:19:42 | 显示全部楼层
欣赏好诗!问好!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-10 20:37:55 | 显示全部楼层
得岁月,延岁月;得欢悦,且欢悦。万事乘除总在天,何必愁肠千万结。放心宽,莫量窄。古今兴废言不彻。金谷繁华眼底尘,淮阴事业锋去血。临潼会上胆气消,丹阳县里萧声绝。到来弱草胜春花,运上精金逊顽铁。逍遥快乐是便宜,到老方知滋味别,精衣淡饭足家常,养得浮生一世拙。
, t: i; L+ a& \4 D
: z& ^3 b, L. q+ ^
% w, b9 B! b& Y4 y6 t) l
唐诗:: a% e8 [/ I. ^( ^: o4 q  v
周公恐惧流言日,王莽谦恭下士时。9 v8 B6 y% I1 [& ^( f0 Y& `
假使当年身便死,一生真伪有谁知!
8 G7 V( ?. A/ L, P6 L3 I. s+ A
( c, v) i: r+ |$ {, O

& G9 e  M, N/ B0 `1 `毁誉从来不可听,是非终久自分明。
! f+ Z! X( s. Q. a一时轻信人言语.自有明人话不平。
. j! W; T! E* l$ F; c, u. _2 z: U

9 C1 I+ }6 y/ ~/ Z世人尽说天高远,谁识阴功暗里来。" Q% R& F) x2 R4 e
3 f; l7 O, t: T4 }% T

% u0 E' [/ |* _: i$ T饼内砒霜那得知?害人番害自家儿。
) z1 {# Y1 q8 u: e- _7 T) z* D举心动念天知道,果报昭彰岂有私!/ k! A% v' }& ]3 O1 C
6 a, `, ~  P2 n7 T" m  \& Y

2 X3 z' J; U9 d6 G3 Y善恶相形,祸福自见;
7 g3 y! H; l7 ~8 V戒人作恶,劝人为善。
! Z2 X" j7 ]9 I8 X6 B
5 ?4 e' A! S7 n6 u
& d) N9 h& A7 R
本意还金兼得子,立心卖嫂反输妻。: `" V2 u. s# T0 d  Q% f
世间惟在天工巧,善恶分明不可欺。
: T7 Z) s7 g8 W' Q9 ~' X! B8 ~8 l- ?+ T7 Q% d

. p8 D2 r2 i' A4 x" j日月盈亏,星辰失度,为人岂无兴衰?5 E+ L7 I, D$ c5 X  g/ R! `
子房年幼,逃难在徐邳,伊尹曾耕莘野,子牙尝钓磷溪。
7 ?. t- L3 I4 R君不见:韩侯未遇,遭胯下受驱驰,蒙正瓦窑借宿,! S0 @8 e* a# @5 G9 ~
裴度在古庙依栖,时来也,皆为将相,方表是男儿。
* V' ~+ K9 {; b
" U/ q- }; C1 c3 a4 W+ z1 j
4 \0 }# z& g6 B2 K7 H% N5 ]
怎见得冷泉亭好处,有张舆诗四句:
* V3 i& I. _2 ~7 v" ~. J( G; K2 N朵朵峰峦拥翠华,倚云楼阁是僧家。
4 i; x; z: p9 O$ I0 w; Z0 I凭栏尽日无人语,濯足寒泉数落花。
& U& S3 z5 B. W6 B3 E
+ B4 s( x( e0 i; m! n  o
* G! b; t. B, ?) l/ v+ N% @) T
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-11 11:24:04 | 显示全部楼层
赏读!谢谢分享!问好先生!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-12 20:06:18 | 显示全部楼层
百花深处 发表于 2020-8-9 13:19
5 \" S/ V: t, s/ ^欣赏好诗!问好!!

5 V* m0 Q- D3 @. N; H谢谢,问好!& m0 a. _6 V2 P! b( O, B  T( M) k
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-12 20:07:01 | 显示全部楼层
蓉儿 发表于 2020-8-11 11:24
6 V  `0 l& e: w5 [% F( _5 ~# ?赏读!谢谢分享!问好先生!

: H* \# g' V# D/ K3 P) a) w  A谢谢,问好!
- U, `% U# R; Y. A) K- I/ r
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-12 21:10:36 | 显示全部楼层
利名门路两无凭,百岁风前短焰灯。
* G( Z2 q- M7 o7 C3 q( L9 n; Z: X只恐为僧僧不了,为增得了尽输僧。
  W5 \) M4 n* \1 r/ Q6 X, g2 W, N

& ]* M3 q4 M# C9 Q从来天道岂痴聋?好丑难逃久照中。4 t2 `' r8 u2 f
说好劝人归善道,算来修德积阴功。& C0 P* v, g% B3 f, ?# w9 y- [
8 K! b6 |  x& ^* x, z" F
7 d+ ~& k) U9 N# t) Q/ {  @
山色晴岚景物佳,暖烘回雁起平沙。
5 l' q6 r/ Q6 ?7 v东郊渐觉花供眼,南陌依稀草吐芽。
% e0 h; p, l) `7 b/ M# u堤上柳,未藏鸦,寻芳趁步到山家。
7 u' q; i- b% ?2 l1 |& {! K. t陇头几树红梅落,红杏枝头未着花。6 l) z- ~1 D6 d1 s$ v
这首《鹧鸪天》说孟春景致,原来又不如仲春词做得好:
* e1 R9 k8 W9 J      每日青楼醉梦中,不知城外又春浓。
, @$ O: r4 U2 b: ~      杏花初落疏疏雨,杨柳轻摇淡淡风。) |- R6 a2 a, F+ g' ?/ d" ~
      浮画肪,跃青呜,小桥门外绿阴笼。
/ K% K7 A" ]5 a# Z" C" e      行人不入神仙地,人在珠帘第几重?
: ?+ b4 W' I- E这首词说仲春景致,原来又不如黄夫人做着季春词又好。. t. w5 D% X) z3 I( O
      先自春光似酒浓,时听燕语透帘栊。2 q+ R  ]5 _& V& Z
      小桥杨柳飘香絮,山寺绯桃散落红。: h  I' C0 D, K* i+ u1 M
      鸯渐老,蝶西东,春归难觅恨无穷,
/ m" C  i/ u% C8 m7 S" ^: A1 q      侵阶草色迷朝雨,满地梨花逐晓风。 + B8 \# u# \6 O
这三首词,都不如王荆公看见花瓣儿片片凤吹下地来,原来这春归去,是东风断送的。有诗道:
6 D$ N' h. Z) F+ x1 ]1 {/ K      春日春风有时好,春日春风有时恶。
: ?/ ?$ L$ H1 Y! K( i     不得春风花不开,花开又被风吹落。2 G1 F2 _7 o  e; D% g

2 g4 t, R% G5 `, D. f

0 J5 a9 T, @* ]( Z& s苏东坡道:“不是东风断送春归去,是春雨断送春归去。”有诗道:" ~* G0 W2 x, ^3 z9 J
     雨前初见花间蕊,雨后全无叶底花。
5 Z. c6 d% z: Y( w7 v0 j+ _     蜂蝶纷纷过墙去,却疑春色在邻家。
! p2 z; I: m* ^7 D, T7 T% A& ^* }+ Q5 ~% [9 |

8 V! o3 K) X; |5 L: r秦少游道:“也不干风事,也不干雨事,是柳絮飘将春色去。”有诗道:/ i4 }5 g) C7 B* @) Z- p0 k
     三月柳花轻复散,飘荡澹荡送春归。
% Z: S, Q/ a# {' D     此花本是无情物,一向东飞一向西。
$ f3 O/ J) _/ o
  X6 G1 Q1 Z% [

/ l( o6 U! O% G  E% ^0 w1 C& {邵尧夫道:“也不干柳絮事,是蝴蝶采将春色去。”有诗道:
* D6 ~( @/ {2 T) t, N+ f4 {     花正开时当三月,蝴蝶飞来忙劫劫。
8 d. ]7 V  Q- ?: t! K- Z     采将春色向天涯,行人路上添凄切。
' u: P* p0 W5 c5 }
4 U6 I+ F% {) K, N
, J' K0 a' }# T* f0 S2 L8 \
曾两府道:“也不干蝴蝶事、是黄茸啼得春归去。”有诗道:
/ c! O2 O; o% t1 v1 M8 t     花正开时艳正浓,春宵何事恼芳丛,& f/ O7 u6 N2 G
     黄鹂啼得春归去,无限园林转首空。
' g9 c' |. e5 N0 v- |+ ^3 x6 p2 P( M0 r2 a, \
, m" j) P. `  D0 W
朱希真道:“也不干黄莺事,是杜鹃啼得春归去。”有诗道:& p- i3 K; X! u# a; B$ M; X
     杜鹃叫得春归去,吻边啼血尚犹存。. V, M  G6 K2 e. J9 p5 l
     庭院日长空悄悄,教人生伯到黄昏!
& Y( W. y" ]8 D
' C  U+ U/ I4 z3 J* o+ V% _
6 R8 I* _1 H' D7 ?6 G
苏小小道:“都不干这几件事,是燕子衔将春色去。”有《蝶恋花》词为证:) w, W7 W1 _; \
    妾本钱塘江上住,花开花落,不管流年度。
: z  h0 a% ~% E- w    燕子衔将春色去,纱窗凡阵黄梅雨。
- g% t1 ~$ o$ `3 K7 D- m6 |    斜插犀梳云半吐,檀板轻敲,唱彻黄金缕。) a) M# A/ A4 L3 R1 @
    歌罢彩云无觅处,梦回明月生南浦。
7 h8 z0 c7 V) ]0 g  {
% o5 j9 B/ N$ T, Q* g

- F0 F) g; Y+ o' O) |  q王岩叟道:“也不干凤事,也不干雨事,也不干柳絮事,也不千蝴蝶事,也下干黄莺事,也不干杜鹃事,也不干燕子事。是九十日春光已过,春归去。”曾有诗道:
+ `( R/ w, _- j& l+ `$ ~; `    怨风怨雨两俱非.风雨不来春亦归。& J, ~. m3 E- W+ {0 L
    腮边红褪青梅小,口角黄消乳燕飞。8 U5 e; L" R& R; h/ s
    蜀魄健啼花影去,吴蚕强食拓桑稀。* x1 Z+ C7 f( Z4 a# a8 Y$ R
    直恼春归无觅处,江湖辜负一蓑衣1
- S  r, D- v2 o: V) ^+ N) _  z1 q  h/ z$ d" r7 Q1 G
! W& Z4 C' q& _; u& V: Z; X& r
谁家稚子呜榔板,惊起鸳鸯两处飞。. Q: v/ E& i0 t' k

, I1 s: r$ ?' u$ f- a/ X

" b0 D5 ]. {, e7 n- I冤家不可结,结了无休歇。
9 d3 j! \  P" q  U0 L& ~2 z侮人还自侮,说人还自说。
. V/ A; |4 @* F/ z$ L8 A8 [& ~' Y+ Q, W% O' r. \. l7 C

: \9 D; k8 Y2 G* r2 H/ w# q) l李白《清平调》三章:3 L# ^3 A: I. L- n
其一曰。
  C3 s4 a* h3 @/ q. r: W$ c1 c% h! M$ L
0 H% ^7 e; r" V  ?0 a; j
     云想衣裳花想容,春风佛槛露华浓。
3 E6 t$ m( x' i1 |2 H     若非群玉山头见,会向瑶台月下逢。
( R/ `  s0 s! O' P7 h3 T; c0 P. Q, o& F* O3 n7 V. z5 W
: A/ q2 U4 G- f- ~
 其二曰:$ S; o" R- O" ?
     一技红艳露凝香,云雨巫山在断肠。! @1 j, n; B- D; g9 Y
     潜问汉宫难得似;可怜飞燕倚新妆!. U& H9 x( x* b# l5 {5 R

0 g7 U) [" g9 d; ]; o& X+ @

0 o9 A; ~( N) L0 c( \ 其三曰:, X6 s9 I; M) R2 F8 ^0 u) V0 r3 O1 n

2 O* r! J/ w& m: r7 |2 q. V- j
* w- d# u  V/ E" m( H+ U$ Z
     名花倾国两相欢,长得君王带笑看。
) s! O" a: r+ w( }     解释春风无限恨,沉香亭北倚栏杆。
( g5 c; J, w+ _- M0 `2 P2 x5 u9 v! @7 E4 E, `- S

) ^9 Y1 W: z; q4 K3 I
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-13 21:10:59 | 显示全部楼层
绝色4 o, x5 U! ~/ f5 t
歌喉请亮,舞态霎姿。调弦成合格新声,品竹作出尘雅韵。琴弹古调,棋刃新图。赋诗琢句,追风雅见于篇中,溺管丹青,夺造化生于笔下。5 o8 k7 L: l$ J! |3 j3 T

1 V# ?+ D; b7 t. n
6 z4 y8 }) h, T. G0 M$ \
宴乐
( q2 W) u' f! A& P, V/ m' x幕卷流苏,帘垂朱箔。瑞脑烟喷宝鸭,香。光溢琼壶。果劈天浆,食烹异味。绪罗珠翠,列两行粉面梅妆;脆管繁音,奏一派新声雅韵:遍地舞捆铺蜀锦,当筵歌拍按红牙。+ G2 Y" i# E' p; |0 }

0 n% N6 z* X- _- a# e: N
/ w. F3 a; b+ m2 l2 N6 o4 g
白乐天(居易)喜其黠慧、遂口吟一绝:; X" Z. W/ p' v  P0 K- t
     凤拨金翎砌,檀槽后带垂。1 _; t4 l5 r; l+ b
     醉娇无气力,风袅牡丹枝。) X; D! d# @) w1 q; I

' `$ k' R! v- ^. \, |1 Z

* }6 J( U2 V  X3 W6 w2 \4 Y盼盼作绝句三首,白乐天得诗,启缄展视,9 f4 u# D" ]: Y3 f: z, c
其一曰:
0 M3 S# {8 C7 d9 j- {2 n  q& E     北邮松柏锁愁烟,燕子楼人思悄然。
# r: Y( a- U) I, M0 O! ~     因埋冠剑歌尘散,红袖香消二十年。: {* B& I# f/ f/ \" G1 q$ l
2 `/ @8 |6 b5 H' @& K
  G$ r/ r' R+ R& Z# z, o1 N
其二曰:- m' X9 X1 }1 O+ g
     适看鸿雁岳阳回,叉睹玄禽送社来。
0 H+ W$ V$ e; n# J' ?     瑶瑟玉萧无意绪,任从蛛网结成灰。1 ^4 _. m+ N+ ]  G; C& e' I2 G

: m  k: \/ C4 ~. h. w9 l& |* d
# O5 X) R; O. Z
其三曰:
# P! G3 S: ?2 ?( b  @  v/ T/ B4 {6 G     楼上残灯件晓霜,独眠人起合欢床。
8 Z- D$ P. N) U) z     桐思一夜知多少?地角天涯不是长!
) H" V3 v" s1 x0 @2 U; A; V
8 _/ w7 c: U+ C, t7 G" |. O0 I

! q; v4 I% c0 G% [& A乐天和三章,8 G0 ]% \1 [! g; g
其一曰:$ ]0 p( e( g* v7 x4 m6 T
     钢晕罗衫色似烟,一回看着一潜然。
$ w* q2 S+ _+ X     自从不舞《霓裳曲》,叠在空箱得几年?( S2 w, q/ A8 _" A$ H9 T

6 w& [0 R( Q3 m5 {  f& r, M
* i( X; Q7 r, O, @" w6 E5 o8 |
其二曰:% j# o7 L. ^$ h+ @4 c4 K
     今朝有客洛阳回,曾到尚书家上来。) W7 r+ \# m: o" s! p
     见说白杨堪作柱,争教红粉下成灰。/ y& m% ~9 ?( m. e9 H+ p0 N& O/ j

/ N4 J, K) F7 P7 n. T

, }. ]- [3 i3 [& T1 M其三曰。
& ]. v4 M5 I. I  \) V     满帘明月满庭霜,被冷香销拂卧床。
1 b$ x3 r' {1 n% {/ ~. q, v( R     燕子楼前清夜雨,秋来只为一人长。1 w% T; n# O. a& W1 r0 ^( w
6 T' Y/ I6 T4 i# z/ P7 B5 U
+ j( A0 I3 W0 ?4 j5 @: G
乐天又赠淡墨诗一首:7 }7 t4 _6 E( ~9 k" q9 v; x
黄金不惜买蛾眉,拣得如花只一枝。
9 t" y# c# u7 J; _6 L     歌舞教成心力尽,一朝身死不相随。5 ?& a: R5 C  F9 s4 X. k
2 _* |( M; q/ g. Z
( `& k4 @, x" J8 D( W6 O/ v
盼盼玩味,和韵一章:
, q  |1 P7 v6 ?& S- W" e% _% N独宿空楼敛恨眉,身如春后致残枝。
: a' i8 G8 {" a5 z! u     舍人不解人深意,讽道泉台不去随。
) i: _& s* \: g4 s" Q& ]# s5 d" a8 v2 Y' B# l8 B2 b$ _2 |
+ y8 \1 G, y3 \6 E
钱希白游燕子楼园中,但见:- G+ n, X6 @& f
晴光霉霄,淑景融融,小桃绽妆脸红深,嫩柳袅宫腰细软。幽亭雅彬,深藏花圃阴中,画肪兰侥,稳缆回塘岸下。驾金春光时时语,蝶弄睛光扰扰飞。# }& S6 B* v. {0 J# P  ~8 e. }* i

9 B/ e- p! m1 ?, |2 o. E

* D: h/ i# I, S; `: e登燕子楼,但见:0 v& U- ~& C  y4 G4 m) W. ~1 H% \
画栋栖云,雕梁耸汉,视四野如窥日下,指万里如睹掌中。遮风翠慕高张,蔽日疏帘低下。移踪但觉烟霄近,举目方知宇宙宽。/ P! I3 B) f* i' T7 i' j3 d3 Y. G

( k3 U+ o5 z5 j4 ~+ [
( a( Y" H. F* \& X2 ~9 H  D
人生百岁能几日?茬首光阴如过隙。
* \/ ?3 M% x3 X2 V' F! J     槽中有酒不成欢,身后虚名又何益?+ [. k& x7 d( Y4 k7 t
     清河大守真奇伟,曾向春风种桃李。
  x1 B* W# E" |' J     欲将心事占韶华,无奈红颇随逝水。
# [: Q: L# U* L     佳人重义不顾生,感激深恩甘一死。+ y" i! d7 {$ u6 r- |9 m" o
     新侍寄语三百篇,贯串风骚洗沐耳。
& f9 p+ V: E0 \3 f! M: F0 b: ]     请楼十二横霄汉,低下升帘锁双燕。
' ?6 {6 |6 b# W8 Y; u' u     娇魂媚魄不可寻,尽把阑于空倚遍!7 Z9 }. d3 w& V+ I# i0 H" W9 S8 l
" T8 I$ y  [: T& S

* W. w$ P* a  c) t* E( X: ?9 y! b人去楼空事已深,至今惆怅乐天吟。1 @! `; L8 G! X+ e  Q" k7 N
     非君诗法高题起,谁慰黄泉一片心?6 J8 ?% {  N7 i& ]5 N5 U) o

5 [  k& S9 |8 _6 ?
' f6 Y) w* ^1 s1 M4 ?4 g+ z
《蝶恋花》:
9 n* a- j3 `* p8 u  r  B一枕闲敬春昼午,梦入华臂,邂逅飞凉侣。娇态翠辇愁不语,彩笺遗我新奇句。凡许芳心犹未诉,风竹敲百,惊散无寻处!惆怅楚云留不住,断肠凝望高唐路。
, O1 ~% I3 o9 ~" i( y; m
# E8 F) f: H, i5 A8 i7 O% w; M! h
* d% z" I/ q2 Z# }
一首新词吊丽容,贞魂含笑梦相逢。. S4 ?8 [! Y3 I1 [* g/ v; y! n* P
虽为翰苑名贤事,编入稗官小之中。$ H% `9 U/ f) K3 y6 Z* v' h% H" n

: J$ w: N; {  b
, C% T+ @+ m* w7 S1 r- |7 W; s+ s  n
早潮才罢晚潮来,一月周流六十回。
( }2 q* p9 z3 ]5 w  F不独光阴朝复暮,杭州老去被潮催。( P, v+ R& n# b, K" ]
这四句诗,是唐朝自乐天杭州钱塘江看潮所作。
% G0 ~3 L/ |8 m" H+ O
6 a  ~, n8 h5 U* c  k7 k, _

  @4 P* ~1 _$ P# b( f宋朝苏东坡《江神子》词为证:5 z3 a, z: ^" L. P" c2 K* _7 w
凤凰山下雨初睛,水风情,晚霞明。一朵芙蓉开过尚盈盈。何处飞来双白蟹,如有意,慕鸠停。忽闻江上弄哀筝,苦合情,遣谁听。烟敛云收依约是湘灵。欲待曲终寻问取,人不见,数峰青。  A2 {- X7 M! z- D8 C

0 \6 r# a) C$ K, V0 m/ ?4 T

+ O+ ?) Q6 [5 Z7 P" f《西江月》是说酒、色、财、气四件的短处:
) N4 v/ _* j! }& F    酒是烧身硝焰,色为割肉钢刀,5 H% @" n! T% X4 |. i% l  N
    财多招忌损人苗,气是无烟火药。
- r/ V1 Q; h  s/ z. Z* n    四件将来合就,相当不久分毫。8 \) d- r" W, o3 D0 Z$ ^. R$ R
    劝君莫恋最为高,才是修身正道。% n( h* H7 Y1 W3 E
2 w, g9 r% c2 G; S$ P. ~6 X- [
7 a# B, X+ ]$ g  j# E" @) F
三杯能和万事,一醉善解千愁,
( A. i1 M8 R' X" Y    阴阳和颀喜相求,孤寡须知绝后。$ a( E' O0 u( G
    财乃润家之宝,气为造命之由,
! c0 E. o- ~" R    助人情性反为仇,持论何多差谬!) z( v* u6 X  x5 S
+ m9 q# V" |- L7 K! a

: n, L7 e5 F3 t$ g" F7 R4 |1 W9 t善聚庭前草,能开水上萍,
3 y  j' T4 g, b8 |) e     惟闻千树吼,不见半分形。
  ~$ A3 G! g' n# `! k, v2 R  y. z- M9 ^

9 T; _3 y9 q7 O香甜美味酒为先,美貌芳年色更鲜,/ g8 T' S! f0 U  j6 Y
     财积干佰称富贵,善调五气是真仙。2 p8 B6 V+ |6 X/ r( u' n% Y

2 L0 Q: J# b% I' O% N8 _: H
2 c8 @; A" ^7 b: p+ c8 N
酒女道:“妾亦有《西江月》,有:  L+ M' }" G6 A
     善助英雄壮胆,能添锦绣诗肠。
8 e5 u( w$ x* M& o" C6 Q     神仙造下解愁方,雪月风花玩赏。1 o8 g1 ]+ {1 @: H( u* y! P/ B
+ F  e& q; t- A1 n+ ^3 Y
" u% |0 d( M' g# w. p  y
又道:“还有一句要紧言语,先生听着:
8 X6 H' p! r. e( Y5 X     好色能生疾病,贪杯总是请狂。6 D6 a% h. |7 Z
     八仙醉倒紫云乡,不羡公侯卿桐。
4 ^$ k7 L+ W: _9 E0 {
! u+ I7 j3 @3 G; O* I

5 q0 C8 s# T. D$ P* {0 u, o+ L. K酒之过:
! W/ ]! a0 c4 H  B+ N0 r1 V平帝丧身因酒毒,江边李白损其躯。
# E) a/ M9 a; `; K     劝君休饮无情水,醉后救人心意迷!' r& j% F( g, V
; W. `0 v1 }9 d- ~6 c
% a% ~3 d: D2 n% z: A6 |6 ?) C2 r
妾身(色)乃是无过之女,也有《西江月》为证:3 G: p$ F- C2 O. w/ C
    每羡鸳鸯交颈,又看连理花开。( r' i; a; Z9 @4 @: M
    无知花乌动情怀,岂可人无欢爱。6 o  U' u1 b) b* T1 `3 L! J
    君干好速淑女,佳人贪恋多才,7 \( A8 X8 a6 p; p" B
    红罗帐里两和谐,一刻干金难买。”6 K) C, |% p/ i2 @

1 d% L4 t4 Q% s

6 ~, g: r/ t- j( z% k色之过:
4 F4 `% [9 ]( k6 X+ a+ L$ \尾生桥下水涓涓,吴国西施事可怜。
0 v: E0 X) J- F0 t     贪恋花枝终有祸,好姻缘是恶烟缘。) [. n" i! A3 J# m

9 W0 h6 F* u# a; D2 S& T+ K7 L: e
7 S- O) w4 T+ ~; w3 N5 k
财之益:
* a8 U  y; N, p2 x- j收尽三才权柄,荣华富贵从生。
; [, F/ s# H* C% u% E    纵教好善圣贤心,空手难施德行。
4 X  S3 |1 D' J0 ]) H+ n    有我人皆钦敬,无我到处相轻。
' z: I, M% ]. m* h/ }    休因闲气斗和争,问我须知有命。% e: e4 r2 \3 o9 E" K' ^
: D2 e) m! M: F! K" a
6 n% g' U- ~- c7 c: X
财之过:% T* c  A4 D$ |' d4 ]
有财有势是英雄,命若无时在用功。( g6 Q; W$ R8 V5 p( X) Z
     昔日石崇因宫死,铜山不助邓通穷。
' v8 o5 f7 d- X- I$ @
4 f# s& S" @/ V

' Q/ s6 U$ t5 c气之益:- `' |' a4 m5 l: w  ?
一自混元开辟,阴阳二字成功。
; ]1 p. n6 ~9 Z5 G5 @    含为元气散为风,万物得之萌动。+ K% s$ M* Q6 E% `& b4 b0 x
    但看生身六尺,喉问三寸流通。* \! |7 s# @. Z1 b* M% C
    财和酒色尽包笼,无气谁人享用?
* v& T5 w% ]! }8 c: f! y) Q. h
( Z6 i% e9 r+ ]& h- \7 n, z" R
气之过:2 z' ~5 b$ m: \! t) |# C1 z* _, ^
霸王自刎在鸟汪,有智周瑜命不长。' R) S" w: n* q% H- d
     多少阵前雄猛将,皆因争气一身亡。
) {9 {" t- h5 ^# B* X- E; z' c& N& t* E; b
. t) j7 ~5 ~* r2 ]
饮酒不醉最为高,好色不乱乃英豪。6 o5 O: s! e6 V4 x% a+ k, ~
     无义之财君莫取,忍气侥人祸自消。
0 O3 l& v  t# P  b4 G& ]. L/ ^1 ~+ d: }* ]
7 o$ J% G, S! q7 h; i4 m
说时惊破好人胆,话出伤残义士心。: u3 [, Z! m& ^: z) z
; Y# d" V4 _2 L  g% L( m! }
1 `0 {1 D1 Z! A' d. c
泾渭自分清共浊,薰莸不混臭和香。+ }$ B3 H; ?7 W! r7 o* ?

* i0 S+ Q) y' ?+ T

- t) B9 W$ v7 b) }6 ^/ e秋深逢赦至,病笃遇仙来
+ t6 k2 X+ o& e* _6 z  L0 ^0 {8 [1 t( G: u
2 ?$ y  L! `9 ?
捶碎五宠飞彩风,掣开金锁走蚊龙。
6 b; p5 i0 `2 m8 X8 R2 C4 Q' W# K. z; x; X

& T- y) B6 ^. W7 D4 [! B" F插下蔷荷有刺藤,养成乳虎自伤生。
9 f/ v& }( v; H! x4 r+ ?+ q凡人不识天公巧,种就殃苗侍长成。4 ?. J7 \, z( q7 a- M$ P

/ x$ M, G5 \3 d1 ?! w, F
, F- A. Y3 x5 z" R# @5 ]
未司社稷民人事,权作之乎者也师。3 G1 ?6 \. `, t# `9 ^9 m
. ]6 y8 P2 L2 j6 c9 P, A" ?

  T- c6 v0 F4 f两声破鼓响,一棒碎锣鸣。监斩官如十殿阎王,刽子手似飞天罗刹。刀斧劫来财帛,万事皆空;江湖使尽英雄,一朝还报。森罗殿前,个个尽惊凶鬼至;阳间地上,人人都庆贼人亡!
) O' T2 ]8 l8 F
4 a! R" [6 H! l
; P- m; G& o; {0 l# @  {7 V  y
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-15 20:36:25 | 显示全部楼层
两声破鼓响,一棒碎锣鸣。监斩官如十殿阎王,刽子手似飞天罗刹。刀斧劫来财帛,万事皆空;江湖使尽英雄,一朝还报。森罗殿前,个个尽惊凶鬼至;阳间地上,人人都庆贼人亡!
: Z. z/ C" D( Q9 @, B3 ?% k8 ]! `7 F2 E$ U7 o# k

' L! f, \' s" R! z' g. m               帘卷水西楼,一曲新腔唱打油。
$ A! D& f& G  y0 ^; Y    宿雨眠云年少梦,休沤,且尽生前酒一匝。6 \5 q6 {% d5 ?3 h; H4 l$ B
    明日叉登舟,却指今宵是旧游。( J8 B/ _3 `) l
    同是他乡沦落容,休愁!月子弯弯照几州?
! t2 p1 T3 D  f  s这首词未句乃借用吴歌成语,吴歌云:
( g! P, Y% F+ V. P3 c     月子弯弯照几州?几家欢乐几家愁。
( i4 m+ m: s% K6 B7 P$ b( Z$ [     几家夫妇同罗帐,几家飘散在他州。
' B( ?; S1 c8 E
3 P; ^+ }! Q7 n$ H, m

# Y8 m- i' a! O7 e                   剑气分还合,荷珠碎复圆。
' _- W9 v2 j; z9 l' l" P. r, U* p     万般皆是命,半点尽由天!0 A. h& F) {: v' T0 y6 H
: D$ S2 T! h/ ^+ L

5 G2 j! i; R0 D. @                   夫换妻兮妻换夫,这场交易好糊涂。
' T: t1 K4 B  D/ n0 ?7 L4 m     相逢总是天公巧,一笑灯前认故吾。5 U6 E% w: U7 ~; K0 U9 g4 c

' A0 I! o# H1 p) n9 Q3 E( |0 z# V- ~
8 S0 G2 Y  s) k3 m& i
话须通俗方传远,语必关风始动人。; P$ `6 B* s" t: A* }& c4 i6 d
% E& U; e, a. w- F
7 [& S. Z6 ?2 D$ N9 E
洛阳三月花如锦,偏我来时不遇春。
2 e, b5 i9 k3 |0 v) ^* p! G2 N" t. {. b& M4 T6 I
+ W8 n" E% Z* `  p- V7 L- G# e9 s: d. c
只为夫妻情爱重,致令父子语参差。
3 @$ [; B. ]( c# x+ \+ P: J. o! X$ {5 A6 p: K, y
% k9 V  U2 ~4 J% q: k& U: g
                   十年分散天边乌,一旦日圆镜里鸳。
7 W$ }; z  D; J7 u3 J7 s, o     莫道谆萍偶然丰,总由阴德感皇天。' M" R0 d" n: i& M( o! m6 n

. r% ~# b: `( G6 P6 a% ~4 D' n: ^. g% K
+ I7 Z: B6 I( K" V2 N
                   甘罗发早子牙迟,彭祖颜回寿下齐,
: f/ V7 U. \8 D     范丹贫穷石崇富,算来都是只争时。
1 d: x+ e$ O; r+ {
: {( u$ S% ^+ y  Z& |' y6 G. e

7 P; r  X# j4 t* {# c精通《周易》.善辨六王。瞻乾象遍识天文,观地理明知风水。五星深晓,决吉凶祸福如神;三命秘谈,断成败兴衰似见。
+ u) ^9 m9 ]7 X, Q
; H' `: f9 u4 N' V/ u7 Z0 }8 C8 B9 m
. I# ~0 Y" N! o
鹿迷秦相应难辨,蝶梦庄周未可知。- \5 d, ?( v9 R; m  f2 V

/ ?: I8 K4 r. P, l
# L4 f) z7 c2 @* `4 q: j
龟游水面分开绿,鹤立松梢点破青。8 N0 Y  p1 U5 ^2 m; P; ~

3 c4 @0 `3 w6 z! R! |  }) z
% V) s7 R, j4 o8 x' f+ c
着意种花花不播,等闲插柳柳成阴。
8 {. Y; {: W9 t0 A, K3 E4 g# m+ L7 g" h6 F; k

" g" I+ M9 M2 C/ w2 u& \: B开夭辟地罕曾闻,从古至今希得见。
9 I. T$ R& y# Y' S- Z4 V, ?$ t6 o" m+ j& Z
5 ?  a/ c% A# q8 y; b6 F
                   诗句藏谜谁解明,包公一断鬼神惊。
/ E. u- q+ X  w2 `     寄声暗室亏心者,莫道天公鉴不清。/ i; D, u8 _  s# ~. }) U0 {  L2 L8 H
" R, s) F" p/ O0 j! ?

# k+ u) n2 `1 ^4 G% Y1 o) p/ M! n看那游春的人,真个是:
5 s: s: T0 l2 x" S8 k9 T人烟辐转,车马骄闽。只见和风扇景,丽日增明,流鸳嗡绿柳阴中,粉蝶戏奇花枝上。管弦动处,是谁家舞树歌台?语笑喧时,斜恻傍春楼夏阁。香车竞逐,玉勒争驰。白面郎敲金橙响,红妆人揭绣帘看。( n% }1 L5 _% _. e: S1 Q
4 s" w$ G: x  y5 X- O  F

, p4 c# S. U& \" M9 J看那天色时,早已:
, w, E, e) E9 J2 r, {红轮西坠,玉兔东生。佳人秉烛归房,江上渔人罢钓。渔父卖鱼归竹径,牧童骑犊入花村。
' c+ y! x. u$ H1 T) U9 q* k5 f
1 d; ~: G% u0 I* @  m- t8 p( G" h
& \1 y9 b& L1 t; B
猪羊走人屠宰家,一脚脚来寻死路。
0 m- D5 e! _4 |. b
+ C/ |' l6 q" R4 c0 k7 u
- r8 s) C. j+ N
就店里起一阵风:
" W4 z. E* c# ]% d非于虎啸,不是龙吟,明不能谢柳开花,暗藏着山妖水怪。吹开地狱门前土,惹引螂都山下尘。; |( g  e* l5 S" y5 d' j  p+ Q$ ~2 u
# _, ^+ P+ w. ~/ S+ p. ]
( R# B3 l7 P) I$ `
只见一员神将出现:# o  k, a$ b8 ~
黄罗抹额,锦带缠腰,皂罗袍袖绣团花,金甲束身微窄地。剑横秋木,靴踏狡倪。上通碧茗之间,下彻九幽之地。业龙作祟,向海波水底擒来;邪怪为妖,入山洞穴中捉出。六丁坛畔,权为符吏之名;上帝阶前,次有天丁之号。
8 O# n! w+ Z+ X: {0 H8 b" a% l; J  a4 o5 D
7 a; R5 O6 o1 [
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-16 21:03:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 人天合一 于 2020-8-17 21:04 编辑
/ b. {7 u! s6 y! C
/ X& G+ v. |0 Y4 q9 F& I塞翁得马非为吉,宋子双盲岂是凶。0 D& R# b- B, T3 C7 Y5 @& k
祸福前程如漆暗,但平方寸答天公。3 X) M' u! z3 X) B0 c  q* a6 u

4 k7 D  X" i2 d& j* L

3 Y* f7 ~: m1 g5 M; f0 K* h老龟烹不烂,遗祸及枯桑。7 s2 n$ c6 n: @8 j
" ^, I( ~% ]; E

, x5 u  c9 J) h  Y" D莫道亏心事可做,恶人自有恶人磨!9 b; |4 F: A! _, Y. {
& B; b+ Z5 P! I; L2 v
6 W1 N2 i. \  r# X3 F/ e& ^/ n
暗室亏心,神目如电。# u% ~2 d; s; O1 O" p% a3 p

" B5 C  h1 y: ~: z3 {" h7 u

" @; b. X6 t* D" p  d% [疑人无用用无疑,耳畔休听是与非。" I- N, P8 F  p  u7 y- t" g( x
凡事要凭真实见,古今冤屈有谁知?8 P5 z: I  ^0 L

3 Q4 d: T/ K2 v, t7 P# z1 a

8 V% C9 Y: J! U8 U" U& k这两个媒人端的是。
* S1 a" c' _8 T开言成匹配,举口合烟缘。医世上凤只驾孤,管宇宙单眠独宿。传言玉女,用机关把臂拖来;侍案金空,下说词拦腰抱住。调唆织女害相思,引得馆从离月殿。
! a% x3 E: J5 ~2 f4 \9 y
9 y, m+ v( g6 A, @4 d1 |% M

0 ?% Z8 U$ i+ q) c/ t这小夫人生得:
4 L4 `& a% ^2 @6 I新月笼眉,春桃拂脸。意态幽花殊丽,肌肤嫩玉生光。说不尽万种妖烧,画不出千般艳冶。何须楚峡云飞过,便是蓬莱殿里人!! ?! C% y) ~7 \- ^9 S

' q6 `1 E" P1 I8 ^
/ l' q: `; m+ j
远如沙漠,何殊没底沧潭;
1 Y* X2 o2 p7 l( j. c重若丘山,难比无穷泰华。
) \  u6 S0 \9 [  X$ p. Z$ {+ S) _: q& o. `

* q9 C6 u; L! Q2 ]( g1 r9 @  N当日天色已晚,但见:9 E& k3 _% |' R
野烟四合,宿鸟归林,佳人秉烛归房,路上行人投店。渔父负鱼归竹径,牧童骑犊逅孤村。9 [6 T; c# O* N
1 e& \+ A& ]$ g6 d, H9 O( B

( X8 A+ Z( `. V- }正是:! N( r  ?. V4 V- z4 y3 C
乌云不整,唯思昔日豪华;粉泪频飘,为忆当年富贵。秋夜月蒙云笼罩,牡丹花被土沉埋。, h5 y/ D3 o4 V' S2 _
0 ]7 c, J1 o5 e) u# @! T

/ x7 x& k; O4 P+ W归去只愁红日晚,思量犹恐马行迟。7 P1 \# i5 {( O' Z' @
横财红粉歌楼酒,谁为三般事不迷?$ {0 m# @, V% W& ]: v. |  w

/ v6 I; O0 C' e! {
' S* j/ j5 Q# d0 {9 _/ T* [
谁不贪财不爱淫?始终难染正人心。
* y2 h% P: z$ J. B. d2 @少年得似张主管,鬼祸人非两不侵。! T" [! V- d6 J4 B' e+ p, o

8 N* V* E3 o) v; D7 W0 c. c, J

7 }+ J% m# R- N7 r! J* A1 H& ]蒙正窑中怨气,买臣担上书声。( X( `) ~: s# N* i  V
文夫失意惹人轻,才入荣华称庆。
& q" F5 t* l& D( k红日偶然阴臀,黄河尚有澄清。
% m3 f* V& N7 B) l3 a浮云眼底总难凭,牢把脚跟立定。
  D  N9 ~  R! q, t5 Q( o6 G& P
2 w! h3 Y% o" n" U7 s. i9 Z
" k" `  J: k+ }' o$ L
春时耕种夏时耘,粒粒颗颗费力勤;8 z) }2 n8 Z, V! D$ \8 G
春丢细糠如剖玉,炊成香饭似堆银。, b7 s) d* J" O1 M2 A- R9 }
三餐饱食无余事,一口饥时可疗贫。& J: ~# a5 h3 s- U
堪叹沟中狼藉贱,可怜天下有穷人!( p2 Z+ Z5 H; _. `

0 Z! X, ^# X, V' U  o
+ C$ J0 E$ |* V6 k1 P
若喜洞房花烛夜,必须金榜挂名时。
8 s. w1 y( d! l2 ^0 G/ l1 [6 e* B
( w! K- p1 J2 o' D& N) m
一贵一贱,交情乃见;
9 F' w( y: [& j$ R; t; ?8 q. d一死一生,乃见交情。
4 U& [) E' w% Z$ n3 W2 V: {0 K4 O
0 B  h$ X" S$ e( `3 @: |+ F
- k0 J! S- J4 V) {% t# T
时来凤送除下阁,运女雷轰荐福碑!2 c/ c, e2 G  I8 m7 E/ B

5 o8 N' ]; C5 t# e

/ R8 K9 {! I. o* z十年落魄少知音,一日风云得称心。, e* p/ V5 T+ O# `9 }; r6 v
秋菊春桃时各有,何须海底去捞针。$ v+ _0 R7 K2 ^  d; `3 y7 \' F, ]
- C5 d( W' I0 C5 H- b6 y

% [/ \9 t: h" U+ f3 ?& A! Y/ j
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表